Резюме на мерките, въведени от Министерството на образованието и науката във връзка с извънредното положение

 

 • Издадени са заповеди за определяне на противоепидемични мерки с цел опазване здравето на учениците, на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал.
 • Издадени са заповеди, с които е спряно провеждането на ученически състезания и олимпиади, на екскурзии и лагери, на квалификации на педагогическите специалисти.
 • Уведомени са ректорите на висшите училища за необходимостта да бъдат преустановени пътуванията на студенти и служители в чужбина, вкл. и по програми за мобилност.
 • Спрени са конкурсите за командироване на преподаватели в чуждестранни университети.
 • Преустановено е провеждането на изпити и приемането на документи за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация.
 • Осигуряват се защитни материали и предпазно облекло за медиатори и социални работници.
 • Осигурява се ежедневна методическа подкрепа и ежедневен контрол във връзка с провеждането на електронно обучение. Ежедневно се подпомага процесът по споделяне на учебни ресурси.
 • Излъчват се от 17.03. по БНТ 2 видеоуроци „С БНТ на училище“ в резултат на съвместна инициатива на МОН с БНТ.
 • Създадена е Национална електронна библиотека на учителите, в която се въвеждат учебни ресурси, като съдържанието на библиотеката се администрира ежедневно.
 • Регламентирани са задълженията на директорите във връзка със създаването на организация на обучението в електронна среда или по други подходящи начини. Определена е оптималната натовареност на учениците и на учителите.
 • Дадени са указания за провеждане на часовете по теория и практика на професията, както и за провеждането на съответните зрелостни изпити.
 • Дадени са указания на българските неделни училища в чужбина и на държавните училища в Прага и Братислава по отношение на провеждане на дистанционното обучение и ползването на безплатни електронни ресурси.
 • Обявен е на електронната страница на МОН телефон „Е-образование“ с цел получаване на въпроси и на препоръки относно дистанционното обучение. Получени до момента са 106 обаждания. Една трета са били въпроси, на които е даден отговор. Във връзки с всеки проблем е предприето действие за неговото решаване. Повечето от въпросите и сигналите са свързани с училищната организация на обучението в електронна среда и с графика на учебното време.
 • Получени за периода са 51 жалби, от които 6 са свързани пряко с коронавируса. Предприемат се съответните действия.
 • Удължени са сроковете за подаване на заявления във връзка с организирането и провеждането на националното външно оценяване и на държавните зрелостни изпити.
 • Удължени са сроковете във връзка с процедурите по оценяване и одобряване на учебници, като вносителите на проекти са уведомени с писмо. Създадена е организация за оценяване чрез електронно четими проекти.
 • Удължени са срокове във връзка с подаването на заявки за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година.
 • Удължени са сроковете във връзка с разпространение на документите от задължителната документация за края на учебната 2019/2020 година.
 • Удължени са сроковете за кандидатстване по съответните ключови дейности, админстрирани от Центъра за развитие на човешките ресурси, като са отменени и всички събития, провеждани от Центъра.
 • Информирани са ректорите за възможността да провеждат учебни занятия чрез дистанционно обучение.
 • Проведени са разговори с ректорите за промяна на сроковете, в които ще се провеждат кандидатстуденстките кампании, срока на извънредното положение.
 • Осигурен за научната общност е отдалечен достъп до научни издания, както и безплатно ползване на научни списания по темата COVID-19.
 • Осигурено е публикуването на актуална информация в специализирана страница на портала за наука относно наличните в Европа научноизследователски инфраструктури за изследвания в областта на вирусологията и обработката на големи масиви от данни и други възможности за обмен и участие в световни мрежи.
 • Разработени са профили на научни организации във връзка с изпълнение на научни проекти за профилактика, диагностика и лечение на COVID-19.
 • Създадена е онлайн група на учени от Националния център за заразни и паразитни болести, Институтите по микробиология, имунология, молекулярна биология, органична химия, полимери и др., както и на СУ, Медицинските университети в страната за бърз обмен на информация за отворени конкурси по темата COVID19.
 • Идентифицирани са научни проекти, финансирани от Фонд Научни изследвания в областта на вирусологията, с координаторите на които е осъществен контакт и са направени профили за включване в европейски проекти.
 • Пренасочени са мерки в областта на превенция, диагностика и лечение на COVID-19 в рамките на националните научни програми (Биоактивмед и е-Здраве).
 • Създадени са условия за административно обслужване на гражданите и на бизнеса чрез Системата за сигурно електронно връчване, като информацията е публикувана на електронната страница на МОН.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.