ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ЛИЦА, ИМУНИЗИРАНИ СРЕЩУ COVID - 19 В ПЕРИОДА ОТ 30.09.2021 Г. ДО 31.10.2021 Г., В ПООЩРИТЕЛНА ИГРА С ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ, ПРИ КОЯТО ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ (НАКРАТКО  ИГРА)

 I. Организатор и правила на играта.

 1. Организатор на играта и администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Министерството на здравеопазването. Централното управление на Министерството на здравеопазването е с адрес:, гр. София, пк 1000, пл. „Св. Неделя“ №5. За контакти: 02/ 80 56 336; [email protected].
 2. Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на интернет страницата на кампанията www.coronavirus.bg.
 3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя правилата и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на страницата на кампанията www.coronavirus.bg за промени в настоящите правила.

II. Продължителност и обхват на играта.

Поощрителната игра за ваксинирани ще се проведе в периода от 30.09.2021 г. до 31.10.2021 г.

В играта могат да участват лица над 12 г., които са се ваксинирали срещу COVID-19 в периода от 30.09.2021 г. до 31.10.2021 г., без значение дали имунизационният цикъл е завършен.

III. Условия за участие в играта.

 1. Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 12 - годишна възраст към датата на ваксинацията, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие, ограничено запретените участници и малолетните участници на възраст между 12-14 години, участващи в играта, се представляват от законните им представители (родители/попечители/настойници). В този случай, обработването на лични данни е законосъобразно, ако детето е поне на 16 г., като ако детето е под 16 г., това обработване е законосъобразно само и доколкото такова съгласие е дадено и разрешено от носещия родителска отговорност за детето (съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). При получаване на награда, в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.
 2. Всеки, желаещ да участва в играта гражданин, отговарящ на условията, може да се регистрира на сайта coronavirus.bg, следвайки указанията

IV. Правила на играта.

 1. Начин на провеждане:

1.1 Всеки  гражданин, който се ваксинира на територията на Република България в периода на играта (от 30.09.2021 г. до 31.10.2021 г.) с една от четирите разрешени в страната ваксини срещу COVID-19, може да участва в играта и да спечели един от 102 смарт часовника.

Министерство на здравеопазването не носи отговорност за грешно въведени данни от пунктовете за ваксинация.

 1. Механизъм на играта:

2.1 Участникът трябва да е ваксиниран в периода от 30.09.2021 г.до 31.10.2021 г. с една от четирите разрешени за употреба в Република България ваксини срещу COVID-19.

2.2 С участието си в играта се приема, че потребителят се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.3. Печелившите участници в играта се определят на случаен принцип чрез публичен жребий.

2.4. Участието в играта не е обвързано с направа на залог, а именно плащане на пари, пряко или под друга форма, с цел получаване на предвидените награди.

V. Награди.

Наградите се разпределят на случаен принцип, чрез публичен жребий, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер. Печелившите участници в играта ще получат 102 смарт часовника, чиято пазарна цена е до 100 лв.

 1. Схема за избор на печеливши участници.

1.1 Печелившите участници в играта се определят на случаен принцип чрез публичен жребий.

Печелившите участници се обявяват на интернет страницата coronavirus.bg, на официалната страница на Министерство на здравеопазването и на фейсбук страницата на МЗ.

1.2. Всички награди в играта се разпределят чрез публичен жребий. В деня на жребия печелившите участници ще бъдат оповестени до 18:00 ч.

1.3 Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

1.4 В случай, че по време на играта или след нейния край бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на условията на настоящите правила, техните награди ще бъдат разпределени измежду всички  неспечелили участници в играта, чрез жребий на случаен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер.

 1. Получаване на награди.

2.1. Организаторът има ангажимент да се свърже с печелившите чрез e-mail до участника и/или чрез обаждане по телефона, в  деня на провеждане на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни с потвърждение за получаване на наградата на имейл: [email protected]

2.2 Ако печелившият не отговори до 2 дни, той губи правото си за получаване на награда. В този случай организаторът ще определи друг печеливш чрез жребий на случаен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер.

2.3 Всеки, спечелил награда в играта, има възможност да я получи лично, в 14-дневен срок от потвърждението, че желае да получи наградата. При получаване на награда, в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

2.4 Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

2.5 Министерството на здравеопазването не носи отговорност в случай, че участникът не е предоставил валидни данни за контакт и не е получил информационния мейл за спечелената от него награда.

2.6 Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочения в настоящия раздел срок за изпращане на потвърждение по мейл.

2.7. Пазарната цена на всяка от предметните награди, които се раздават в играта е до 100 лв.. Наградата се получава в сградата на Националния център по обществено здраве и анализи, на адрес: Бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15.

VI. Прекратяване на играта.

Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила, в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.

VII. Условия за обработване на личните данни на участниците в играта.

 1. Организаторът обработва следните лични данни на всички участници в играта: имена по лична карта, единен граждански номер (ЕГН), адрес на електронна поща, телефон за контакт, постоянен или настоящ адрес и ваксинационен статус, въз основа на дадено доброволно съгласие на участника лично или от неговия законен представител (родител/попечител/настойник).
 2. Обработването на личните данни на участниците в играта се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.
 3. Целта на обработването на личните данни на участниците в играта е определяне по безспорен начин на печелившите участници, провеждане процедурата по награждаване, както и публичното оповестяване на резултатите от играта.
 4. С участието в тази игра потребителите се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, местоживеене и тяхна снимка от връчването на наградата могат да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от организатора.
 5. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
 6. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите по т. 4. „Информационно обслужване“ АД, Националният център по обществено здраве и анализи и телевизия ще партнират на Министерството на здравеопазването при провеждането на играта и ще обработват лични данни на участниците от името на МЗ в съответствие с изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
 7. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.
 8. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.
 9. Всеки участник в играта има право, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и ЗЗЛД да поиска:

9.1. Да получи информация от организатора относно обработването на неговите лични данни.

9.2. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни.

9.3. По всяко време да поиска от организатора да: заличи или коригира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба. В случай на заличаване на личните данни на участника, продължаване на участие в играта няма да бъде възможно.

9.4. Да възрази пред организатора срещу обработването на негови лични данни при наличието на нормативно основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на участника се заличават.

9.5. Да упражни и други негови права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и ЗЗЛД.

9.6. За да упражни правата си по т. 9.1. – т. 9.5., участникът трябва да изпрати на адреса на Министерството на здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, писмено заявление до министъра на здравеопазването, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице/ неговия законен представител (родител/попечител/настойник) или от друго изрично писмено упълномощено от него лице.

VIII. Други условия.

 1. Организаторът не поема отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра.
 2. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.
 3. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
 4. Министерство на здравеопазването не носи отговорност във връзка с недостатъци на предметните награди и/или упражняване на гаранционни или други права.
 5. Възникнал спор между организатора и участниците в играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.