Във връзка със  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. изм. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)  бяха направени редица законодателни предложения както в самия закон, така и в други закони, имащи пряко отношение към дейността на органите на министерството.

Бяха продължени редица срокове по издаване на разрешителни и продължаване валидността на документи от структурите на МВР.

Сроковете на разрешенията за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, придобиване, съхранение и употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия и за придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжия и боеприпаси за тях и извършване на ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се удължават с два месеца от отмяната на извънредното положение.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.