7 декември 2020 г.

Разработването и широкото използване на безопасни и ефективни ваксини срещу
COVID-19 се разглежда като важен етап за справяне и прекратяване на настоящата
пандемия и постигане на контрол на инфекциите със SARS-CoV-2 в дългосрочен план.
Целта е да се противодейства на разпространението на вируса и да се намалят
потенциалните здравни последици от COVID-19. Ваксинацията ще позволи да се
постигне имунитет при голяма част от населението, с което ще бъдат предпазени и
лицата, които не могат да бъдат имунизирани и същевременно попадат в рисковите
групи за по-тежко протичане и усложнения.
Правителството на Република България активно се ангажира с процеса по
осигуряването на ваксини срещу COVID–19, с крайна цел да ги предложи на цялото
население, след като бъдат одобрени, чрез Споразумение, с което Европейската комисия
се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно
име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в
борбата с пандемията от COVID–19, одобрено с Решение № 491 на Министерския съвет
от 2020 г. и ратифицирано със Закон за ратифициране на Споразумението, с което
Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и
да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance
Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с
ваксини в борбата с пандемията от COVID–19 (обн. ДВ, бр. 71 от 2020 г.)

Източник: Министерство на здравеопазването