11 април 2022 г.

Преди одобрение всички ваксини в ЕС се оценяват по същите високи стандарти като всяко друго лекарство. Това, което е различно за ваксините срещу COVID-19, е, че те бяха разработени в кратки срокове и поради спешната ситуация, свързана с общественото здраве, тяхната оценка и разрешаване стана по-бързо. За целта към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) беше създадена специална експертна работна група „COVID-19 EMA pandemic Task Force (COVID-ETF)“, която подпомага държавите членки и Европейската комисия при разработването, разрешаването и проследяването на безопасността на лекарствата и ваксините, предназначени за лечение или превенция на COVID-19. Основната цел на COVID-ETF е, възползвайки се от опита на европейската регулаторна мрежа за лекарствата, да осигури бърз и координиран отговор на пандемията от COVID-19, като същевременно гарантира наличието на солидни научни доказателства за ползата от ваксините и лекарствата срещу COVID-19.

С издаването на разрешението за употреба процесът на проследяване на лекарствената безопасност на ваксините не спира. С цел последващо гарантиране на безопасността и ефикасността на ваксините и оптималното им използване, след приключване на фаза 1, 2 и 3 на клиничните изпитвания, има последващ период на проследяване, който включва различни клинични проучвания. В постмаркетинговия период (след пускане на пазара) се провеждат и т. нар. неинтервенционални проучвания, с цел получаване на допълнителни данни и проследяване на ефикасността и безопасността на ваксините от приложението им в практиката. Както при всички лекарствени продукти, така и при ваксините процесът на проследяване на безопасността продължава през целия им жизнен цикъл.

Разрешените за употреба в Европейския съюз и в България ваксини срещу COVID-19 подлежат на независими лабораторни изпитвания преди пускането на пазара на всяка отделна партида по предварително одобрени параметри. За ваксините срещу COVID-19 това са: активност (potency), идентичност (identity) и интегритет/чистота (integrity/purity).

Тези изпитвания се провеждат в предварително одобрени лаборатории на територията на ЕС – официални контролни лаборатории (Official Medicinal Control Laboratory/OMCL), разполагащи с необходимото специфично оборудване и апаратура за освобождаване на COVID-19 ваксини. Списък на лабораториите и повече информация по темата можете да намерите тук