Какво ще стане със задължението за провеждане на общите събрания на читалищата до 31.03.2020 г.?

По инициатива на Министерството на културата беше извършена промяна в Закона за народните читалища за времето на извънредно положение, с която се удължи срока за представяне на докладите за годишната дейност на читалищата и за изразходваните от бюджета средства пред кметовете на общини. Променя се и срокът за разглеждане на тези доклади на заседания на общинските съвети. Срокът за подаване на докладите в момента по закон е 31 март, а предложението на МК е за удължаването му до 30 юни 2020 г. Разглеждането на докладите от общинските съвети е съответно предвидено след 30 юни 2020 г. Промяната беше наложена с приетия ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

(§ 14. В Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 47 и 97 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 102 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 26а се създава ал. 6: "(6) В случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България сроковете по ал. 4 и 5, които не са изтекли към момента на обявяването на извънредното положение, се считат удължени с един месец от датата на прекратяването му."

§ 15. Председателите на читалищата представят в срок до 30 юни 2020 г. пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл. 26а, ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през 2019 г. Докладите на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 30 юни 2020 г.)

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.